بازدید وزیرازهپکو

بازدید وزیرازهپکو
اسفند 12, 1400
166 بازدید

بازدید وزیرازهپکو اراک–پایگاه خبری چشم براه: وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان؛ درجریان سفر یکروزه خود به استان مرکزی اراک؛ از شرکت هپکو اراک بارید کرد. واز نزدیک با فعالیت این واحد ارزشمند تولید ی آشنا شد. دراین بازید استاندار مرکزی؛ کریمی واصفری نمایندگان مردم اراک در مجلس وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان را همراهی کردند.

بازدید وزیرازهپکو

اراک–پایگاه خبری چشم براه: وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان؛ درجریان سفر یکروزه خود به استان مرکزی اراک؛ از شرکت هپکو اراک بارید کرد. واز نزدیک با فعالیت این واحد ارزشمند تولید ی آشنا شد.
دراین بازید استاندار مرکزی؛ کریمی واصفری نمایندگان مردم اراک در مجلس وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان را همراهی کردند.