تـاثير رسـانـه بر ورزش

تـاثير  رسـانـه بر ورزش
تیر 20, 1400
274 بازدید

فرهاد سلیمانی درگذشته شاید رسانهها تاثیر چندانی در ورزش نداشتند، اما با تغییر رویکرد به این موضوع، رسانهها حتی بر میزان درآمد حاصل از ورزش و میزان درآمد حاصل از باشگاهها و تیمهای ملی نیز موثر هستند. میزان این درآمدها گاهی دائمی و در مقایسه با برخی حوزهها کمتر نیز هست. از آنجایی که باشگاههای […]

فرهاد سلیمانی
درگذشته شاید رسانهها تاثیر چندانی در ورزش نداشتند، اما با تغییر رویکرد به این موضوع، رسانهها حتی بر میزان درآمد حاصل از ورزش و میزان درآمد حاصل از باشگاهها و تیمهای ملی نیز موثر هستند.
میزان این درآمدها گاهی دائمی و در مقایسه با برخی حوزهها کمتر نیز هست. از آنجایی که باشگاههای ورزشی برای کسب درآمد و حفظ جایگاه و ارتقای آن به دنبال راهکارهایی هستند، رسانه به عنوان یکی از ابزار افزایش درآمد برای آنها به شمار میآید.
طبق آخرین بررسیها حامیان ورزش با حدود ۷/۵ درصد در رده اول تأثیرگذاری بر منابع مالی در ورزش قرار دارند و در رده دوم نیز درآمد حاصل از ورودی با ۶/۵ درصد قرار دارد.
حق تبلیغات نیز با تقریبا همان میزان یعنی حدود ۶/۵ درصد در جایگاه سوم قرار دارد و فروش مواد در روز مسابقات را که شاید بتوان تاثیر رسانه بر ورزش از آن نام برد با ۵/۵ درصد در رده پنجم قرار دارد.با این توضیحات میتوانیم بگوییم که رسانهها و درآمدهای حاصل از آن، تاثیر بسیاری را در ورزش دارند.
اگرچه رتبه تاثیر رسانهها بر ورزش در جایگاه پنجم قرار دارد اما باید به این نکته توجه کرد که حضور حامیان ورزشی و حق تبلیغات در زمان برگزاری مسابقات به علت تاثیرگذاری غیرمستقیم رسانه بر این دو مورد، میتواند بر توسعه و افزایش منابع مالی در ورزش بر اثر تعامل با رسانههای گروهی، زیاد یا کم کنند. در این رابطه میتوانیم مشاهده کنیم که با توجه به مطالعاتی که در کشورهای مختلف نظیر استرالیا، ایرلند شمالی، کانادا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی انجام شده است، نقش رسانهها در تامین منابع مالی در رتبههای بالاتری از اعدادی که اشاره شد داشته است.
از طرفی نتایج پژوهشها نشان میدهد که در کشور ما، نقش رسانه در تامین منابع مالی در رتبهای پایین تر از چیزی که اشاره شد، قرار میگیرد و لزوم تجدیدنظر در شیوههای بازاریابی توسط رسانههای گروهی و حق پخش تلویزیونی مسابقات، ضروری به نظر میرسد تا باشگاهها و تیمهای ملی از این طریق بتوانند درآمدهای کافی و وافی داشته باشند.برای مثال کشور استرالیا صنعت ورزش را براساس محصولات ورزشی به چهار قسمت عمده تقسیم کرده است
۱)رسانههایی مثل رادیو و تلویزیون، روزنامهها و مجلات ۲)کالاها و تجهیزات ۳)رویدادها ۴)خدمات حرفهای
نتایج این پژوهش، تاثیر رسانهها بر بازاریابی ورزش با میانگین تقریبی پنج درصد را در بین گروه متغیرهای بررسی شده قرار داده است و از طرفی عوامل مشارکت سرمایهگذاران و حامیان مالی که در رتبه اول و دوم رایجترین روشهایی بازاریابی قرار دارند را تا حدود زیادی میتواند تحت تاثیر رسانهها و مطرح شدن آنها قرار دهد.

برچسب ها