نگاه توسعه بخشي

فروردین 6, 1401
322 بازدید

فرماندار شازند در مصاحبه با چشم به راه از اهداف بلند مدت و اصلي ترين مسائل اين شهرستان گفت: نگاه توسعه بخشي 29 آذر ماه سال جاری بود که یحیی رمضانی به عنوان فرماندار شهرستان شازند معارفه شد. رمضانی اهل استان چهار محال و بختیاری و دارای مدرک دکتری برنامه ریزی است که از سوابق […]

فرماندار شازند در مصاحبه با چشم به راه از اهداف بلند مدت
و اصلي ترين مسائل اين شهرستان گفت:

نگاه توسعه بخشي

29 آذر ماه سال جاری بود که یحیی رمضانی به عنوان فرماندار شهرستان شازند معارفه شد. رمضانی اهل استان چهار محال و بختیاری و دارای مدرک دکتری برنامه ریزی است که از سوابق وی میتوان به مدیرکلی دفتر برنامه ریزی ، مدیرکلی دفتر اقتصادی استانداری البرز و معاون کمیته امداد استان البرز اشاره کرد. رمضانی با نگاه توسعه ای خویش به شهرستان شازند و برشمردن اصلی ترین قابلیت های توسعه، اهداف بلندمدت و راهبردهای بلند مدت توسعه به گفتگو با خبرنگار هفته نامه چشم به راه پرداخت که متن مصاحبه به شرح ذیل می باشد.
فرماندار شهرستان شازند در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه چشم به راه گفت: برخورداری از صنايع بزرگ، مادر و منحصر به فرد با ويژگي‌های فني و تخصصی، موقعيت ممتاز جغرافيايی و همجواری با قطبهای جمعيتی و صنعتی مهم و واقع شدن در کريدور حمل و نقل بين‌المللی شمال ـ جنوب و محورهای ارتباطی شرق ـ غرب کشور، واقع شدن در مسير خطوط اصلی انتقال و تأمين انرژی (نفت، گاز، برق) کشور و امکان بهره‌برداری از اين خطوط، وجود قابليتهای گسترده در زمينه توليد محصولات باغی، زراعی و دامی و پرورش گل و گياه تزئينی با ارزش صادراتی، گياهان دارويی و ذخاير نادر گياهی، وجود منابع و ذخاير معدنی، سنگهای ساختمانی و سولفات سديم، وجود جاذبه‌های گردشگری و تفرجگاهی در محور شازند و کانونهای گردشگری، وجود فضای اجتماعی، اقتصادی امن و مناسب جهت جذب سرمايه‌های بخش خصوصی، وجود پيشينه تاريخی، فرهنگی غنی و مفاخر مذهبی، علمي و سياسی در شهرستان، وجود زمينه‌های قانونی برای توسعه ورزش، نگرش مثبت جامعه به فعاليتهای ورزشی و گرايش بخش خصوصی و تشكل‌‌های داوطلب غيردولتی (NGO) به سرمايه‌گذاری و خدمات‌رسانی در توسعه ورزش را از اصلی‌ترين قابليت‌های توسعه در شهرستان شازند برشمرد.

عمده‌ترين تنگناها و محدوديت‌های توسعه شهرستان شازند

رمضانی افزود: کمبود منابع و بيلان منفی آب و افت شديد سطح سفره‌های آب زيرزمينی در دشتهای شهرستان، کوچک بودن قطعات اراضی و پايين بودن مکانيزاسيون و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی،کمبود و ضعف شديد خدمات و زيرساخت‌های شهری، محدوديت توسعه کالبدی شهر شازند به دليل وجود موانع طبيعی (ارتفاعات جنوب شهر)، عبور شبکه راه آهن و خطوط انتقال نفت و گاز از درون بافت شهری و استقرار واحدهای صنعتی در محدوده شهری وکمبود خدمات برتر در مرکز شهرستان و نارسائی سلسله مراتب خدماتی در شهرستان عمده‌ترين تنگناها و محدوديت‌های توسعه شهرستان شازند هستند.

اصلی ‌ترين مسائل

فرماندار شهرستان شازند گفت: محدوديت در تأمين منابع آب شرب و نارسائی سيستم توزيع آب در شهرها و روستاهای شهرستان ، آلودگي‌های ناشی از فاضلاب شهری و صنعتی در منابع آب شرب شهرهای شازند و مهاجران، استقرار نامناسب فعاليتهای آلاينده در محدوده شهری شازند، مهاجران و آستانه که موجب آلودگي شديد هوای شهر و عدم انطباق شرايط زيست محيطی شهر با استانداردهای موجود گرديده است، رشد ناهماهنگ بخشهای اقتصادی، اجتماعی به ويژه ضعف رشد بخش خدمات اجتماعی، بازرگانی، شهری و خدمات پشتيبان توليد عليرغم گسترش فعاليتهای صنعتی درشهرستان، نارسائي در توان جذب و نگهداری سرمايه‌های بومی و کارآفرينان و پايين بودن ميل ماندگاری نيروهای متخصص شهرستان، پايين بودن سطح سواد و بالا بودن سن نيروي انسانی بخش کشاورزی استان، عدم تعادل بين دام و مرتع، فقدان نظام شناسايی استعدادهای ورزشی از اصلی ترین مسائل در شهرستان شازند می باشند.

اهداف بلند مدت

وی ادامه داد: با توجه به قابليت‌ها و تنگناها، توسعه شهرستان بر پايه صنعت و کشاورزی و خدمات استوار خواهد بود. بدين ترتيب اهداف بلند مدت توسعه شهرستان عبارتند از:
1ـ ارتقاء سهم، نقش و جايگاه شهرستان در صنعت و ايفای نقش تخصصی در توليد محصولات شيميايی، و…. در سطوح ملی و فراملی.
2ـ تأمين آب با اولويت استفاده از ذخاير ايجاد شده آب سطحی و ظرفيت‌ سازی برای انتقال آب از سد کمال صالح، تقويت منابع آبهای زيرزمينی و بهره‌برداری مطلوب از آبهای موجود.
3ـ ارتقاء و نوين‌سازی فعاليتهای بخش کشاورزي
4ـ توسعه و نوين‌سازی فعاليتهای بخش معدن شهرستان
5ـ تأمين استانداردهای زيست محيطی در زيستگاههای انسانی شهرستان و حفظ منابع
6ـ بهبود کيفيت زيرساخت‌ها و ارتقاء خدمات به ويژه خدمات شهری و مراکز گذران اوقات فراغت در شهرهای شهرستان با تأکيد بر شهر شازند ومهاجران و آستانه
7ـ توانمندسازی جمعيت روستايی و تنوع بخشی به فعاليتهای اقتصـادی جامعه روستايی
8ـ گسترش دانش، مهارت و توسعه سرمايه‌های انسانی و اجتماعی
9ـ اعتلای معرفت دينی، ارزشهای فرهنگی و ويژگي‌های هويتی شهرستان و تحکيم و تعميق فرهنگ اصيل شهرستان و ايجاد تعادل در فرصتهای اجتماعی.
10ـ توسعه و تقويت صنعت گردشگری شهرستان
11ـ تقويت همگرايی جغرافيايی و انسجام بخشی درونی بين نواحی مختلف شهرستان
12ـ نهادينه‌سازی بهره‌وری و افزايش آن در بخش‌های،کشاورزی، اقتصادی و عوامل توليد
13ـ ارتقاء نقش ورزش در تأمين سلامت جسمی و روحی و تقويت توانمنديهای افراد و گروه‌های اجتماعی.
14- توانمندسازی بخش تعاونی برای ايفای فعاليت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
15ـ توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم‌سازی و تصميم‌گيری شهرستان
فرماندار شازند راهبردهای بلند مدت توسعه را در:
1ـ توسعه و گسترش صنايع جديد با تأکيد بر ايجاد خوشه‌های صنعتی و گسترش پيمانکاری‌های جزء و مرتبط با صنايع موجود و اجتناب از گسترش صنايع آب بردرشهرستان.
2ـ تقويت شهرک‌ها و نواحي صنعتی و ايجاد پاركهای علمی و فن‌آوری و ساماندهی مجتمع‌ها و مراکز صنعتی غيربرنامه‌ريزی شده.
3ـ حفاظت و بهره‌برداری متعادل و مجاز از منابع آبی شهرستان
4ـ افزايش راندمان آبياری و ترويج روشهای جديد آبياری و افزايش سطح مکانيزاسيون در فعاليتهای کشاورزی.
5 ـ سالم‌سازی آب شرب مصرفی به ويژه در شهرهای شازند و مهاجران
6ـ گسترش الگـوی کشت تخصصـی در منـاطـق خـاص و فشرده‌سـازی کشت و تجاری‌نمودن آن با توجه به محدوديت آب و تراز منفی سفره‌ها و گسترش علميات يکپارچه‌ سازی اراضی.
7ـ گسترش و ترويج فعاليتهای توليد گل و گياهان زينتی و دارويی به روشهای نوين با تأکيد بر کانونهای توليدی مستعد.
8ـ تغيير شيوه دامداری به سمت پرورش دام سنگين صنعتی و ترويج پرورش انواع طيور، زنبور عسل، و توسعه آبزی‌پروری.
9ـ توسعه صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات، پايين دستی پتروشيمی، ‌غذايی و تبديلی كشاورزی و توسعه فعاليت‌های اکتشافی و استخراج معادن و فرآوری مواد معدنی.
10ـ حفظ تعادل اکوسيستم‌های طبيعی و رعايت و تأمين استانداردهای زيست محيطی در کانون‌های شهری و صنعتی شهرستان، به ويژه کانونهای صنعتی شازند.
11ـ تقويت و تجهيز تأسيسات و خدمات شهری در شهرستانها
12ـ تقويت و گسترش تأسيسات بخش بازرگانی و فعاليتهای گمرکی.(پیشنهاد بندر خشک)
14ـ توجه به نقش آموزش نيروی انسانی به عنوان محرک اصلي توسعه فرهنگی شهرستان
15 ساماندهی و توسعه کمی و کيفی آموزش (عالی و عمومی) و ارتقاء شاخصهای آموزشی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
16ـ توسعه کمی و کيفی مراکز پژوهشی و تحقيقاتی و ارتقاء شاخصهای پژوهشی.
17ـ تقويت نهادهای غيردولتی به منظور افزايش مشارکت مردمی
18ـ يکپارچه و هماهنگ نمودن مديريت توسعه فرهنگی، اجتماعی شهرستان
19ـ توسعه زيرساخت‌های گردشگری و تجهيز کانون‌های سياحتی، تفريحی در عرصـه‌های گردشگری شهرستان با تأکيد بر محـور سيـاحتی ـ تفريحی شازند.
22ـ توسعه و ارتقاء کيفيت راههای ارتباطی درون شهرستان در تعامل با راههاي ملی
23ـ ايجاد سازوكارهای لازم و حمايت از افزايش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و عوامل توليد.
24ـ گسترش ورزش‌های پرورشی، همگانی، تفريحی، قهرمانی و حرفه‌ای در شهرستان
25ـ ريشه‌كنی فقر شديد و گرسنگی و بهره‌مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی.
26ـ دستيابی همگانی به آموزش ابتدايی و ترويج و بهبود برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان.
27ـ كاهش مرگ و مير مادران و كودكان.
29ـ حمايت مؤثر از تشكيل و توسعه تعاونی‌ها و ايجاد و گسترش شهرك‌ها و مجتمع‌های تعاونی.
30ـ بسترسازی برای افزايش مشاركت اجتماعي، ‌اقتصادی، فرهنگی و سياسی زنان در روند توسعه شهرستان
31ـ نهادينه‌كردن ‌رويكرد مديريت ‌عرضه ‌و تقاضا و افزايش سطح آگاهی عمومی درمديريت بهينه مصرف آب.
32ـ ايجاد زمينه‌های لازم برای جلب مشاركت مردمی و بخش خصوصی در بهره‌برداری و مديريت آب.
33ـ گسترش پوشش بيمه‌های اجتماعي و كاهش تلفات انسانی در اثر حوادث نیز عنوان کرد.

برچسب ها